segunda-feira, 16 de janeiro de 2017

Roy Batty
"I've seen things you people wouldn't believe."